Доги Кено - Резултати од извлекувањата

видови добивки во играта Доги Кено

вид игра
1 Победник
2 Втор
3 Трет
4 Прв / Втор
5 Во првите два
6 Во првите три
7 Двојна шанса
8 Нема да победи
9 Не втор
10 Не трет
11 Не во првите два
12 Не во првите три
13 Не двојна шанса
14 Победник 123 или 456
15 Победник пар или непар
16 Првите два
17 Првите три
18 Двојна шанса прв/втор
19 Trifecta

Добивките застаруваат 30 (триесет) дена од датумот на потврдата за уплата. Рокот за приговори е 3 (три) дена од датумот на потврдата за уплата.