Доги Кено - Резултати од извлекувањата

видови добивки во играта Доги Кено

Добивките застаруваат 30 (триесет) дена од датумот на потврдата за уплата. Рокот за приговори е 3 (три) дена од датумот на потврдата за уплата.