Политика за квалитет

 1. ДРЖАВНА ВИДЕОЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА дава квалитетна услуга на своите корисници во согласност со законските барања и со меѓународните стандарди за работа во областа на игрите на среќа.
 2. ДРЖАВНА ВИДЕОЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА нуди интересни и разновидни електронски и интернет игри на среќа, со примена на најсовремена технологија, при што креира придобивки за корисниците во реално време, независно од местото на пристап и овозможува контрола на безбедноста и квалитетот.
 3. ДРЖАВНА ВИДЕОЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА соработува со домашни и меѓународни институции и други деловни субјекти, со цел организирање на високо квалитетни и безбедни електронски и интернет игри на среќа.
 4. ДРЖАВНА ВИДЕОЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА со особено внимание е посветена кон зачувување на животната средина, принципите на општествена одговорност, здравјето и безбедноста на своите корисници и вработени.
 5. ДРЖАВНА ВИДЕОЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА го поддржува Системот за Управување со Квалитет во согласност со барањата на меѓународниот стандард ISO 9001:2015.
 6. Врвното Раководството на ДРЖАВНА ВИДЕОЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА обезбедува мотивираност, вклученост и посветеност кон остварување на стратешките определби и цели.
 7. ДРЖАВНА ВИДЕОЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА се стреми да одржува тим од високо квалификувани и мотивирани вработени, кои се свесни за важноста на своите дејствија, при што се остварува непречена, навремена и точна комуникација и соодветна дистрибуција на знaење.
 8. ДРЖАВНА ВИДЕОЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА се стреми навремено да ги идентификува ризиците во работењето, проактивно да управува со нив заради унапредување на услугите, процесите и Системот за управување со квалитет.
 9. ДРЖАВНА ВИДЕОЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА во своето работење применува процесен приод и врши идентификација, планирање, воведување, контрола и континуирано подобрување на сите процеси кои имаат влијание врз квалитетот на услугите.
 10. Врвното Раководството на ДРЖАВНА ВИДЕОЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА периодично извршува контрола на политиката, функционирањето на системот за управување со квалитет, исполнувањето и поставувањето на нови цели за квалитет.

Скопје, 25.09.2018

Политика за безбедност на информации

 • Осигурување на доверливост, интегритет и достапност на информациите.
 • Почитување на законските барања, меѓународните стандарди и пропишани регулативи за управување со безбедност на информации.
 • Проактивно идентификување, оценка и управување со ризиците во однос на безбедност на информациите.
 • Обезбедување на сите неопходни ресурси за непречено функционирање на Системот за управување со безбедност на информации (физичка и електронска заштита на информациите).
 • Јасно дефинирање на одговорности и овластувања во однос на пристап до деловните информации, нивниот трансфер, како и следливост на сите пристапи до информациите.
 • Почитување на сите дефинирани процедури и правила за заштита на безбедноста на информациите од страна на секој вработен и деловните соработници.
 • Континуирано унапредување на компетентноста и свесноста на вработените во однос на безбедноста на информациите.
 • Oстварување на непречена, навремена и точна внатрешна и надворешна комуникација со сите засегнати страни во однос на безбедност на информациите.
 • Градење на долгорочни позитивни релации со деловните соработници и евалуација на нивното работење.
 • Навремено идентификување и преземање на можностите за континуирано унапредување на Системот за управување со безбедност на информации.
 • Навремено реагирање во случај на настанување на инциденти во однос на безбедност на информациите и почитување на пропишаните рокови за обезбедување на достапност и континуитет на информациите.
 • ДВЛМ го поддржува Системот за управување со безбедност на информации во согласност со барањата на меѓународниот стандард ISO 27001:2013.

Датум: 11.06.2021 Директор, с.р.

ISO сертификација

Државна видеолотарија на Република Македонија има воспоставено Систем за Управување со Квалитет согласно ЕN-ISO 9001:2015 во доменот на: Приредување на електронски и интернет игри на среќа

ISO 9001-15 ISO 27001