Среќни топчиња - Резултати од извлекувањата

видови добивки во играта Среќни топчиња

вид игра
1 Игра на броеви
2 Збир на првите пет
3 Првиот број над/под 24,5
4 Првиот број пар/непар
5 Боја на првото топче
6 Паритет
7 Најчеста боја
8 Последниот број над/под 24,5
9 Последниот број пар/непар
10 Боја на последното топче
11 Првиот број
12 Последниот број
13 Првиот или последниот број
14 Неизвлечен број

Добивките застаруваат 30 (триесет) дена од датумот на потврдата за уплата. Рокот за приговори е 3 (три) дена од датумот на потврдата за уплата.